ХАБАНЕРА
ХАЗИ
ХАЙ ХЕТ
ХАЛЛІНГ
ХАНЕНДЕ
ХАРАКТЕР
ХАРД-БОП
ХАРД-КОР
ХАРД-РОК
ХАРДИНГФЕЛЕ
ХАУЗ-МЮЗІК
ХАУЗ-РЕНТ-ПАРТІ
ХАФІЗ
ХВИЛІ МАРТЕНО
ХВИЛЮВАННЯ
ХВОСТИК
ХЕВІ-БЛЕК
ХЕВІ-МЕТАЛ
ХЕВІ-ТРЕШ-МЕТАЛ
ХЕЙРОНОМІЯ
ХЕПЕНІНГ
ХЕРУВИМСЬКА
ХІД
ХІЛБІЛІ
ХІРОПЛАСТ
ХІТ
ХІТ-ПАРАД
ХОЛЕРС
ХОЛЬФЛЬОТЕ
ХОМОВИЙ СПІВ
ХОМОНІЯ
ХОНДО
ХОР
ХОРА
ХОРАЛ
ХОРАЛЬНА НОТАЦІЯ
ХОРАЛЬНА ОБРОБКА
ХОРАЛЬНА ПРЕЛЮДІЯ
ХОРАЛЬНА ФАНТАЗІЯ
ХОРДОФОНИ
ХОРЕВТ
ХОРЕГ
ХОРЕЗМСЬКА НОТАЦІЯ
ХОРЕЗМСЬКА ТАБУЛАТУРА
ХОРЕОГРАФІЯ
ХОРМЕЙСТЕР
ХОРНПАЙП
ХОРО
ХОРОВА МУЗИКА
ХОРОВА ПАРТІЯ
ХОРОВЕ ПИСЬМО
ХОРОВИЙ СПІВ
ХОРОВОД
ХОРОЗНАВСТВО
ХОРУМІ
ХОРУС
ХОТ
ХОТ-ТОН
ХОТА
ХРАМОВА МУЗИКА
ХРОМАТИЗМ
ХРОМАТИЧНА ГАМА
ХРОМАТИЧНА СИСТЕМА
ХРОМАТИЧНИЙ ЗНАК
ХРОМАТИЧНИЙ ПІВТОН
ХРОМКА
ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ
ХУР
ХУЦИНЬ
ХУЧИР