СЕРІЙНА ТЕХНІКА
, серійність - композиторська техніка, яка використовує серію з метою створення музичного твору. Тканина такого твору складається з поєднання серійних рядів, які автор обираєіз загальної кількості (48) за ознакою їх взаємодії. Обраний серійний ряд може бути викладеним горизонтально (як мелодія), вертикально (як акорд) або водночас горизонтально і вертикально. Використання С.т. дозволяє автору виявляти творчість у реалізації образного задуму, ритмічних структур, фактурних форм, побудові гармонічної вертикалі, характері розвитку, тембрових комплексах, композиції частин і всього твору тощо. Поширення принципів С.т. на всі параметри музики (тривалість, регістр, висоту, артикуляцію, тембр, ритм, агогіку тощо) зветься тотальною С.т., яка веде до алеаторики.