ПОЛОВИННИЙ КАДАНС
- закінчення гармонічного руху на домінантовому або субдомінантовому акорді.